Back - 10/14/2020 - WEDNESDAY SIGN UP FOR CARDIO FLOOR

Time Details Name
5:30am - 6:15am 45 min.  Este Fielding 
5:30am - 6:15am 45 min.  John Hischer 
5:30am - 6:15am 45 min.  Viola Gazzarra 
5:30am - 6:15am 45 min.  Sign Up
6:15am - 7:00am 45 min.  Rosalie Westfall 
6:15am - 7:00am 45 min.  Vivian Meyer 
6:15am - 7:00am 45 min.  Sign Up
6:15am - 7:00am 45 min.  Sign Up
7:00am - 7:45am 45 min.  Sign Up
7:00am - 7:45am 45 min.  Sign Up
7:00am - 7:45am 45 min.  Sign Up
7:00am - 7:45am 45 min.  Sign Up
7:45am - 8:30am 45 min.  Alice Lapekas 
7:45am - 8:30am 45 min.  Sign Up
7:45am - 8:30am 45 min.  Sign Up
7:45am - 8:30am 45 min.  Sign Up
8:30am - 9:15am 45 min.  Sign Up
8:30am - 9:15am 45 min.  Sign Up
8:30am - 9:15am 45 min.  Sign Up
8:30am - 9:15am 45 min.  Sign Up
9:15am - 10:00am 45 min.  Alex King 
9:15am - 10:00am 45 min.  Sign Up
9:15am - 10:00am 45 min.  Sign Up
9:15am - 10:00am 45 min.  Sign Up
10:00am - 10:45am 45 min.  Marsha Columbo 
10:00am - 10:45am 45 min.  Sign Up
10:00am - 10:45am 45 min.  Sign Up
10:00am - 10:45am 45 min.  Sign Up
10:45am - 11:30am 45 min.  Jasmine Flew 
10:45am - 11:30am 45 min.  Sign Up
10:45am - 11:30am 45 min.  Sign Up
10:45am - 11:30am 45 min.  Sign Up
4:00pm - 4:45pm 45 min.  David Lyttge 
4:00pm - 4:45pm 45 min.  Haylie Whitaker 
4:00pm - 4:45pm 45 min.  Morgan Wooderson 
4:00pm - 4:45pm 45 min.  Sign Up
4:45pm - 5:30pm 45 min.  Adriane Felt 
4:45pm - 5:30pm 45 min.  Kent Fielding 
4:45pm - 5:30pm 45 min.  Sign Up
4:45pm - 5:30pm 45 min.  Sign Up
5:30pm - 6:15pm 45 min.  Sign Up
5:30pm - 6:15pm 45 min.  Sign Up
5:30pm - 6:15pm 45 min.  Sign Up
5:30pm - 6:15pm 45 min.  Sign Up
6:15pm - 7:00pm 45 min.  Sign Up
6:15pm - 7:00pm 45 min.  Sign Up
6:15pm - 7:00pm 45 min.  Sign Up
6:15pm - 7:00pm 45 min.  Sign Up
7:00pm - 7:45pm 45 min.  Sign Up
7:00pm - 7:45pm 45 min.  Sign Up
7:00pm - 7:45pm 45 min.  Sign Up
7:00pm - 7:45pm 45 min.  Sign Up

For questions or comments please contact the event coordinator - Rec Center