Back - 10/30/2020 - FRIDAY SIGN UP FOR CARDIO FLOOR

Time Details Name
5:30am - 6:15am 45 min.  Este Fielding 
5:30am - 6:15am 45 min.  John Hischer 
5:30am - 6:15am 45 min.  Sign Up
5:30am - 6:15am 45 min.  Sign Up
6:15am - 7:00am 45 min.  Rosalie Westfall 
6:15am - 7:00am 45 min.  Vivian Meyer 
6:15am - 7:00am 45 min.  Sign Up
6:15am - 7:00am 45 min.  Sign Up
7:00am - 7:45am 45 min.  Sign Up
7:00am - 7:45am 45 min.  Sign Up
7:00am - 7:45am 45 min.  Sign Up
7:00am - 7:45am 45 min.  Sign Up
7:45am - 8:30am 45 min.  Sign Up
7:45am - 8:30am 45 min.  Sign Up
7:45am - 8:30am 45 min.  Sign Up
7:45am - 8:30am 45 min.  Sign Up
8:30am - 9:15am 45 min.  Sarah Williamson 
8:30am - 9:15am 45 min.  Sign Up
8:30am - 9:15am 45 min.  Sign Up
8:30am - 9:15am 45 min.  Sign Up
9:15am - 10:00am 45 min.  Sign Up
9:15am - 10:00am 45 min.  Sign Up
9:15am - 10:00am 45 min.  Sign Up
9:15am - 10:00am 45 min.  Sign Up
9:15am - 10:00am 45 min.  Sign Up
10:00am - 10:45am 45 min.  Sign Up
10:00am - 10:45am 45 min.  Sign Up
10:00am - 10:45am 45 min.  Sign Up
10:00am - 10:45am 45 min.  Sign Up
10:00am - 10:45am 45 min.  Sign Up
10:45am - 11:30am 45 min.  Sign Up
10:45am - 11:30am 45 min.  Sign Up
10:45am - 11:30am 45 min.  Sign Up
10:45am - 11:30am 45 min.  Sign Up

For questions or comments please contact the event coordinator - Rec Center